Fogalommeghatározások (GDPR szerint)

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Milyen személyes adatokat kezelünk? Mi az adatkezelésünk célja?

Működésünk során általános személyes adatokat (név, születési hely, idő, lakcím, e-mail, telefonszám, munkahely/szervezet, bankszámlaszám) vonatkozó adatokat kezelünk.

Az Ön által megadott általános személyes adatokat azonosításra, szerződéses kapcsolat létrehozására, a szerződés teljesítésére, számlázásra, érdekképviseletre, marketing akciókra, illetve későbbi kommunikáció megvalósítására használjuk fel.

Milyen szervezet kezeli a személyes adatait?

Személyes adatait a Magyarországi Elektronikai Társaság Kft. (székhelye: 1044 Budapest, Ipari park utca 10., adószám: 18131440-1-41, statisztikai számjel: 18131440-9499-529-01, szervezet nyilvántartási szám: 01-02-0013021, képviseli: Dr. Kazi Károly elnök) kezeli.

Adatai kezeléséhez, tárolásához nem veszünk igénybe szerződött adatfeldolgozót.

Adatait külföldre nem továbbítjuk.

Mi az adatai kezelésének jogalapja?

Adatait az Ön kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) alapján kezeljük. Ez értendő az Ön által kifejezett nyilvánosságra hozatali szándékkal közzétett adataira is (GDPR 9. cikk (2) e) pont). Hozzájárulásnak tekintendő különösen a tagsági kérelem, a rendezvényekre és hírlevelekre történő regisztráció, a szakmai fórumokon való részvétel adatszolgáltatása.

Meddig kezeljük adatait?

Mivel a szolgáltatásunk igénybevétele során számlázási adatok is keletkezhetnek, a bizonylatok megőrzésére vonatkozó számviteli szabályok miatt adatait 8 évig őrizzük meg.

A megőrzési idő jogos érdek érvényesíthetősége miatt további 3 évvel meghosszabbodhat (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Marketing és kommunikációs célra használt adatait visszavonásig kezeljük.

Milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben?

Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, honnan származnak a kezelt adatok, kinek adjuk át azokat.

Helyesbítés: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti azok helyesbítését, javítását, pontosítását.

Törlés: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.

Kezelésének korlátozása: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

Tiltakozás a kezeléssel szemben: amennyiben a fentiek alapján adatait jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhat ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben. A profilalkotási célú adatkezeléssel szemben is tiltakozhat.

Adathordozhatóság: adathordozási kérelem kitöltésével kérheti adatai hordozását, amely jog gyakorlásával a jogszabályban meghatározott adatait kiadjuk az Ön részére, vagy külön kérése és felhatalmazása alapján átadjuk más megjelölt szervezetnek.

Elérési e-mailcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fenti kérelmek bármelyikének benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el, és 30 napon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk.

Mi a személyes adatok kezelésének technikai háttere?

A személyes adatait felhőben és bérelt központi szerverünkön tároljuk.

A weben keresztül történő használat során apró programokat, úgynevezett sütiket (cookie-kat) alkalmazhatunk az eszközén, hogy felhasználjuk keresési, böngészési és tartózkodási helyére vonatkozó adatait, megismerjük érdeklődési körét, javítsuk a felhasználói élményt, személyre szóló ajánlatokat küldhessünk. Ezeket az adatokat nem Ön adja meg, hanem mi gyűjtjük a weboldal használata során.

Személyes adataival kapcsolatos automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

Adatvédelmi incidens esetén megtesszük a jogszabály szerinti védelmi intézkedéseket és értesítjük Önt az incidens tényéről, következményeiről.

Hol nyújthat be panaszt jogsérelem esetén?

Ha adatkezelésünkkel kapcsolatban bármilyen jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően a területileg illetékes törvényszék előtt keresetet indíthat a személyes adatok védelmének megsértésére hivatkozva.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót az MELT bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen adatkezelési tájékoztató az MELT weblapján kerül közzétételre. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba.